Make your own free website on Tripod.com
اسماء الحسني
 
 

  اسماء الهي مربوط به مهر و محبت و تسخير قلوب

 
 

 

 
 

 1)  اگر كسي بخواهد اكابر و سلاطين را مطيع خود گرداند، بايد كه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه دارد و هر روز غسل كند و اين آيات «هُوَ اللهُ الذَّي لاالهَ الاّ هُوَ» را در اين ايام هزار و يكبار بخواند در خلوت و بخور بسوزد روز چهارم او را بود دل سليم و قلب مستقيم و پادشاهان مسخر و مطيع او گردند. و بر قدم خود مسلط گردد و هيچ كسي از سخن او تجاوز نكند.

2) آورده‌اند اگر كسي در مجلسي دوازده‌ هزار مرتبه بگويد «يا الله يا هو» جنٌ و انس و حوش و طيور با او انس گيرند و در صحرا مطيع او گردند و جمله مخلوقات و خواص اشياء و علوم مخفيات بر وي مكشوف گردند.

3) و همچنين آورده‌اند هر كسي بخواهد سلاطين و امرا را به تسخير خود درآورد، و تمام خلايق مطيع او گردند و هر چه بگويد هيچكس از قول او تجاوز نكند و مقبول قلوب گردد و صفاي ظاهر و باطن او به مرتبه‌اي رسد كه هر كه را چشم بر او افتد محبّ وي شود و از علم باطني، خداي تعالي او را كرامت كند و از جهان او را با كمال معرفت بيرون برد بايد كه نام مقدس «يا الله يا هو» را ورد زبان خود ساخته و بعد از هر نماز يكبار بخواند و به شرطي كه چون نماز تمام كند همچنان متوجه قبله و بر روي سجاده بخواند و در راه نخواند و بي‌نماز و بي‌طهارت نخواند و با خشوع و خضوع و به تانّي و درست خواند تا مرادات ديني و دنيوي او حاصل گردد.

4) نقل شده، هر كس اسم «الرحمن» و «الرحيم» را بعد از هر نمازي 298 بخواند همه مردم او را دوست مي‌دارند و دشمنان بر وي مهربان مي‌شوند و از اهل تحقيق گردد.

5) هر كه چهل شبانه روز هر شبانه روزي 5500 نوبت اين اسم مبارك «يا الرحيم» را بخواند جميع مخلوقات از پرنده و غيره با او انس گيرند و حكام و سلاطين مطيع او گردند و مقاصد اهل علم از او كفايت شود و اگر بدان عدد نتواند بخواند بعد از دعوت به آن قدر كه ميّسر گردد بخواند اما اگر هر روز از هزار بار زيارت خواند بهره‌مند شود.

6) هر كسي اين «يا مالِكَ الْمُلكِ يا ذَالجَلالِ وَ الْاِكرام» را مداومت كند به عدد كبير بيابد پادشاهي و سلطنت و جاه و منصب و عزّت و توانگري در عالم صورت و معني در آنچه همّت او بود و اگر خواهد كه تصرّف در قلوب ملوك و سلاطين و تسخير قلوب خلايق كند و شرطي كه مذكور شده در اسم الرحيم بجاي آورد و همّت بلند دارد و در رياضت نفس كوشد و چون نفس خود را ضعيف سازد روح قوّت گيرد و چون روح قوّت يابد عروج به عالم علوي تواند كرد.

7) براي جا گرفتن محبت خود و زياد شدن آن در دل ديگري، مانند حضرت ولي عصر (عج)، در هر روز 46 مرتبه ذكر «يا ولي» خوانده شود.

8) اگر كسي بعد از هر نماز 46 نوبت اين اسم مبارك «يا ولي» را بخواند همه خلق را دوست و مهربان او شوند.

9) اگر سلطان يا اميري از كسي در غضب باشد و خواهد كه تسخير قلوب ايشان كند يا يكي از خواتين محتشمه را خواهد كه مطيع خود گرداند اين نام مقدس «يا ولي» را با اكرام بر گُلي يا ميوه‌اي 611 بار و يا 46 بار بخواند و بر آن گل يا ميوه بدمد و چون آن گل را ببويد نزد او غزيز گردد يا ميوه را بخورد خداوند او را رحيم و مهربان گرداند.

10) هر كه اين دو اسم «حَيُّ وَ قَيّومُ» را ورد زبانش سازد عمرش دراز گردد. و مرادات او حاصل آيد و بر دشمنان غالب آيد. و او را تصرّف در دلها بود و مرادات او حاصل شود.

11) هر كه مداومت كند بر تكرار اين دو اسم مبارك «حَيُّ وَ قَيّومُ» خاصه به وقت سحرگاه قادر گردد بر آنكه تصرّف كند در دل خلايق چنان كه خواهد.

12) به مدت 40 روز هر روز 41 مرتبه «ياحَيُّ يا قَيّومُ لااله‌اِلّا اَنْتَ اسْئَلُكَ اَنْ تُحْييَ قَلْبي بنور مَعرفَتُكَ يا الله» كه دل را پاك و قلب را پاك مي‌كند از كدورتها.

13)  هر كه مداومت كند بر خواندن اين اسم مبارك «يا عظيم» در باطن خود ذاكر و رباني گردد و حق تعالي او را عظيم القدر گرداند و در ميان بندگان خود عزيز و مكّرم گرداند.

14)  هر كه را خوار و ذليل باشد و بخواهد كه از فقر به عظمت رسد بيارد قدري اطلس سرخ و اين مربع را چهار چهار در شرف آفتاب بدان بنويسد و اگر ميسّر نشود بر كاغذ زرد هم مي‌شود كه به مداد بكشد و بنويسد و اين اسم مبارك «يا عظيم» را با خود دارد.

 

ع ظ ي م
ي م ع ظ
م ي ظ ع
ظ ع م ي

 

15)  هر كه 99 روز به عدد تكسير اسم مبارك «يا حليم» را بخواند تمام سلاطين مطيع او شوند و جن و انس مطيع و مسخر او گردند و اگر تقوي را رعايت كند به مراتب بسيار بلند رسد و صفاي باطن و جلاي قلب و علم و خواص اشياء او را ميسّر گردد. بلكه بر دفاين عالم مطّلع شود و عدد تكسير آن 528 عدد است و نه عدد، عدد تكسير 6872 است و در روز كه نه عدد خواهد خواند و مربع اين اسم را بدين شكل بنويسد و با خود دارد كه اثر عظيم دارد و خواص بسيار كه خيلي سريع الاثر است.

 
ح ل ي م
ي م ح ل
م ي ل ح
ل ح م ي

 

16) براي متخلق شدن به اخلاق خدايي و رفع صفت لغوگويي و فحاشي در هر روز 62 مرتبه ذکر «يا حميد» خوانده شود.

17) براي رفع صفت لغوگويي و فحاشي شخصي که به راحتي قابل اصلاح نيست، اسم «يا حميد» و يا «الحميد» داخل ظرفي نوشته شود، سپس درون آن آب ريخته تا نوشته‌ها شسته شوند و بعد به شخص مورد نظر داده شود که بنوشد. براي بهتر نتيجه دادن اين اسم الهي، کنار غذايي که شخص قصد خوردن آن را دارد 62 مرتبه ذکر «يا حميد» خوانده شود.

18) هر كس كه به مداومت اين دو اسم «اَلْوَليُّ وَ اَلْحَميدُ» به مدت 60 روز تكسير اين دو اسم به ياي ندا 1430 عدد است و بن يا و الف و لام عدد تكسير 432 بار مي‌شود و چون اين دعوت كند پيدا آيد در باطن او صفتي و خاصيتي كه بدان دوست خلايق گردد و پسنديده عهد خود گردد و مذكور زبانها شود و معزّ و مكرّم امرا و زرا و سلاطين و عوام شود او را بود قبول دلها و مشهور روزگار گردد و غم بر دل او راه نيابد و دايم مسرور باشد و مربع اين است:

 

ح م ي د
ي د ح م
د ي م ح
م ح د ي

 

19) براي کشيدن دل شخصي (اشخاصي) به سوي خود و مهربان کردن او در هر روز 10 مرتبه ذکر «يا رؤوف» خوانده شود.

20) اگر کسي به شما ظلمي کرده و مي‌خواهيد نسبت به شما مهربان و از ستم خود نادم (پشيمان) شود و حتي عذر خواهي کند، در روز جمعه، بعد از نماز صبح 200 مرتبه ذکر «يا رؤوف» بگوييد.

21) براي متوجه كردن دلها به سوي خود در هر روز 10 مرتبه ذكر «يا واحد» خوانده شود.

22) هر كه را همسايه بد باشد يا حاكم كه هيچ وجه مهربان نگردد روز جمعه اين اسم مبارك «رَؤُفُ» را بعد از نماز 200 بار بر شيريني يا بر آب خواند يا بر نبات و در كوزه آب اندازد. چون از آب خورد مطيع و مسخّر گردد.

23)   به جهت آشتى دادن بين زن و شوهر  به جهت ناسازگارى بين زن و شوهر 1001 مرتبه اسم مبارك (يا ودود) را بخواند اختلاف رفع خواهد شد.

24) مدامت بر  اسم مبارك «يا ذَاالجلال و الاکرام» باعث پيدا کردن بزرگي و حشمت است در بين مردم.

25) اگر كسي بعد از نماز صبح 206 بار اسم مقدس «الجبار» را بگويد همه كس از وي بترسند و در چشم خلايق باهيبت شود.

26) اگر 318 نوبت اسم مقدس «السلام» را بر شربتي خواند و به دشمن بدهد تا بخورد مهربان شود.

27) اگر كسي هر روز بعد از نماز صبح اسم «عَزيزْ» را 41 بار بخواند محتاج خلق نگردد و در ميان مردمان عزيز و مكرم باشد.

28)  اگر كسي خواهد مظلومي را از دست ظالمي خلاص كند در برابر او بايستد و ده بار بگويد:

 «يا رَئوفْ» آن ظالم شفاعت او را در حق آن مظلوم قبول كند.

29)  اگر كسي به جهت الفت و مهرباني ميان زن و شوهر اسم اعظم «وَدودْ» را  1001 بر مويز يا بر طعام ديگر بخواند و زن و شوهر هر دو از آن بخورند ميان ايشان محبت و الفت شديد پيدا شود. (دوستان دقت داشته باشيد: زن و شوهر. براي غير اين مورد زحمت در انجام اين عمل بي‌فايده است).

30)  هر كه شب جمعه اين اسم مبارك «يا عَدل» را بر 21 پاره نان بنويسد و بخورد خداوند او را از كار نافرموده باز دارد و خلايق را مسخّر او گرداند و دل او را محرم اسرار خود گرداند و براستي دارد و از كجي و قلبي دل او را ايمن دارد و ظلم از باطن او به در رود.

31)  هر كه اين اسم مبارك «يا كَريم» را بسيار گويد معرزّ و مكرّم گردد.