Make your own free website on Tripod.com
اسماء الحسني
 
 

     اسماء الهي مربوط به غلبه بر وسوسه شيطان

 
 

 

 
 

1) هر كسي اين اسم مبارك «مؤمن» را بر نقره نقش كند و دايم با طهارت نگاه دارد از شر شيطان ايمن گردد و دشمنان بر او ظفر نيابند و ايمان به سلامت برد. و هر كس هر روز 167 بار بگويد از مكروه و وسوسه ظاهري و باطني محفوظ مي‌ماند و مربع اين است:

 

م و م

ن

م ن م

و

ن م و

م

و م ن

م

 

2) براي رفع بيماري وسواس، دست را روي سينه كشيده و بگويد: «بَسمِ اللهِ وَ بِاللهِ محمّد رَسُولُ اللهِ لاحَولَ وَ لاقُوَّةَ الاّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظيمَ امحِ عنِّي ما أجِدُ» (اين عمل را 3 بار تكرار نمايد).

3) اگر كسي مداومت كند بعد از هر نماز 88 نوبت اين اسم مبارك «يا حليم» را بخواند زايل گردد از وي خوي بد و كبر و حسد و بخل.

4) هر كه اين اسم مبارك «يا خبير» را بسيار گويد از شّر شيطان و سلاطين و بلاهاي ناگهاني ايمن باشد.

5) به جهت نجات از وسوسه هاي شيطاني و ترس از جن هر روز بعد از نماز صبح 30 مرتبه ذکر «التواب» خوانده شود و در هنگام گرفتاري شديد به وسوسه، به تعداد کبير اين اسم که 409 مرتبه مي‌باشد ذکر گفته شود.

6) به جهت رفع وسواس شيطاني حتي در عبادات، هر روز بعد از نماز صبح 100 مرتبه ذكر «الغفور» خوانده شود.

7) هر كه چهل روز مواظبت نمايد به عدد كبير اسم مبارك «القائم» (151 مرتبه) بعد از نماز صبح براي او قدرت عالي در زبون ساختن نفس سركش پديد آيد و رازهايي مخفي در اين اسم وجود دارد.

8) مداومت بر اسم مقدس «يا رقيب» غفلت را از دل بيرون مي‌كند.

9) جهت محفوظ مانده اهل خانه از گناه اسم مبارك «الرقيب» را بر در سرائي نويسد اهل آن سرا از معاصي محفوظ مانند.

10) جهت رفع وسواس در عبادات و نجاسات، اين ذكر «العفو» زياد خوانده شود.

11) امام علي بن موسي الرضا (ع) فرموده است: هركس را نفس اماره باشد بايد كه وقت خواب دست بر سينه نهد و صد مرتبه بگويد «يا مميت» تا خوابش ببرد. حق تعالي نفس او را مطيع او گرداند.

12) هر گاه نفس اماره بر شخصي غالب گردد و او بخواهد نفس را تحت سيطره خويش در آورد، در موقع خواب، دست بر سينه خود نهد و 100 مرتبه بگويد «يا مميت» و آنقدر تكرار كند تا بخوابد، خدا او را بر نفسش مسلط فرمايد. اگر در آخر ماه به نيت قلع و قمع هر جباري، 1001 مرتبه بخواند، آن ستمگر هلاك شود. ختم اين اسم براي دفع خصم به مدت چهل روز، هر روز 1470 مرتبه مجرب است.

13) هر كه مداومت كند به ذكر اين اسماء «اَلْقادِرُ، اَلْمُقْتَدِرُ، الْقَوِيُّ، الْقائِمُ» به عدد كبير چهل روز پديد آيد او را قوت و قدرت و توانائي در نفس كه بدان غالب آيد بر هر مردي سالك و سرّي عجيب در خواص اين اسماء است و شرح آن در وصف نيايد و صاحب اين دعوت اين اسماء از مكاشفات عالم غيب بر اسرار اين اسماء واقف گردد. و دعوت اين اسم 116 روز است به عدد اسم و اما به عدد كبير بايد خواند و هر روز يك بار و در يك محل خواند و ميان طلوع صبح صادق و برآمدن آفتاب اولي است خواند اين اسم.

14) جهت نجات از شر شيطان و وساوس اجنه، بر خواندن اسم مبارك «الحفيظ» مداومت نمايند که مجربست.

15) هر کس اين اسم مبارك «الحفيظ» را بعد از نماز (صبح، ظهر يا عصر) روز جمعه 998 مرتبه با خط باريک و ريز روي کاغذ بنويسد و بر بازو بندد، از وساوس شيطان و خوف سلطان و بيم مار و عقرب و خيالات فاسده در امان حضرت سبحان خواهد بود.

16)  اگر كسي  بعد از تسبيحات عشر 21 بار نام مقدس «الجبار» را بگويد از شر شيطان ايمن باشد و مربع اين است:

ج ب ا ر
ا ر ج ب
ر ا ب ج
ب ج ر ا

 

17) جهت نورانيت دل و خالي كردن دل از وسوسه‌هاي شيطاني و محكم نمودن حصار دل در برابر وساوس شيطاني به هنگام ظهر خواندن 170 مرتبه اسم مبارك «القدوس» مجرب است.

18)  اگر كسي هر روز 111 مرتبه اسم مبارك «القدوس» را بخواند از بيماري ظاهري و باطني صحت يابد.

19)  و اگر كسي هر روز 111 بار اسم مقدس «السلام» را بخواند خدواند عالم، دل او را از بيماري در امام دارد و در دارالسلام در آورد و عدد اين اسم 111 است و ديگر 162 و اگر مربعي به اين طريق وضع كند و با خود دارد از جميع مرض و علل چون جذام و بَرَض ايمن باشد.

 

س ل ا م
ا م س ل
م ا ل س
ل س م ا

 

20) هر كه بامداد اين اسم مبارك «يا قهٌار» را مكرر بگويد محبت دنيا از دل او برود. و اگر كسي بسيار اين اسم را بگويد خداوند غم و رنج و رحكت دنيا را از دل وي بردارد و بر نفس خود غالب آيد.

21)  هر كه را در دل مرده بود از غلفت هوا و هوس و وسوسه نفس و خيالات فاسد و حرص جمع كردن دنيا و افراط شهوت به تكرار اين اسم مبارك «يا باعِث» مداومت كند. خاصه به وقت خواب دست بر سينه نهد و 100 بار بگويد اين اسم را كه خداوند او را از انوار معرفت خود آگاه گرداند و دل مرده او را به معرفت خود زنده سازد و حيات معنوي در آن است.

22)  هر كه هر روز 30 نوبت اين اسم مقدس «يا تَوّابُ» را بخواند دفع وسوسه و آفت جن كند. و اگر كسي را وسوسه شيطان تفرقه رساند و حضور قلب در عبادات نتواند بكند، در ميان فرض و سنّت نماز صبح 100 بار بخواند تا از آن بليّه نجات يابد. و خداوند دل او را نور معرفت مي‌دهد. و اگر مداومت كند از اهل قلوب شود.